Pogoji nagradne igre

1. Organizator nagradne igre

1.1 LOREX, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Stegne 33, 1000 Ljubljana, matična številka: 5516650000 (v nadaljevanju: organizator), organizira nagradno igro »Back to School« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator je upravljavec osebnih podatkov udeležencev nagradne igre.
1.2 S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Časovni potek nagradne igre

2.1. Nagradna igra traja od 7. 9. 2022 do vključno 13. 9. 2022 in se organizira in izvaja na področju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka s pomočjo socialnega omrežja Facebook in Instagram.
2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice nagradne igre.

3. Namen nagradne igre

3.1. Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke Bose ter produktov znamke Bose. Vse pravice pridržane.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

4.1. Splošno
4.1.1. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre.
V primeru, da v nagradni igri sodeluje oseba mlajša od 16 let, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da poda soglasje njen starš oziroma zakoniti zastopnik.
4.1.2. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.
4.1.3. Sodelovanje v nagradni igri je možno na en način, ki pa ni pogojen z nakupom.
V nagradni igri lahko oseba sodeluje tako, da v obdobju od 7.9.2022 do 13.9.2022 do 13.59 na Facebook in Instagram profilu Lorex Center pod točno določeno objavo o nagradni igri (objavljena dne 7.9.2022) vpiše komentar s svojim najljubšim šolskim predmetom, označi prijatelja in objavo všečka.
V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način opisan pod to točko, lahko sodelujete večkrat, vendar ne z istim odgovorom oziroma komentarjem.
4.1.4. S prijavo oziroma sodelovanjem v nagradni igri vsak udeleženec soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja in se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
4.1.5. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni s spletno aplikacijo za naključno izbiranje imen. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno oddane prijave – izpolnjevanje vseh zahtev – všečkanje, oznaka prijatelja in odgovor na vprašanje.
4.1.6. Osebni podatki, ki se zbirajo v tej nagradni igri so: ime in priimek. Zmagovalec bo naknadno moral posredovati še naslov in davčno številko.
4.1.7. Udeleženci v tej nagradni igri se s prijavo v nagradno igro strinjajo z javno objavo naslednjih osebnih podatkov (ime in priimek).
4.1.9. Število udeležencev v nagradni igri ni omejeno, vsak udeleženec lahko sodeluje večkrat, vendar vsakič z oznako drugega prijatelja.

4.2. Ostali pogoji sodelovanja v nagradni igri
4.2.1. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi pravili. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila te nagradne igre.

4.3. Omejitve sodelovanja
4.3.1. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravne osebe ali zaposleni, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. Seznam nagrad (nagradni sklad

5.1. Nagradni sklad vsebuje oziroma obsega naslednje nagrade.
5.1.1. Nagrade
BOSE Soundlink Micro – 1 kom (vrednost posamezne nagrade je 129,95 EUR z vključenim DDV-jem)
5.1.2. Skupna vrednost nagradne sklada znaša: 129,95 EUR (z vključenim DDV-jem).
5.2. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

6. Izbor nagrajenca

6.1. Izbor nagradne igre bo dne 13.9.2022.
6.2. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so pravilno oddali prijavo in sicer tako, da so pod objavo o nagradni igri odgovorili na zastavljeno vprašanje, označili prijatelja in objavo všečkali,
6.3. Izbor nagrajenca bo izveden s pomočjo spletne aplikacije https://commentpicker.com/ za naključen izbor imen.
6.4. Prvi izbor nagrajenca je dokončen, pritožba na izbor pa ni mogoča.
6.5. Nagrade bodo podeljene pod pogoji določenimi s temi pravili.

7. Objava nagrajenca

7.1. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena, priimka na spletni strani nagradne igre, v e-poštnih sporočilih nagradne igre in družbenih omrežjih, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

8. Splošno o nagradah in nagrajencih

8.1. Organizator bo preveril, če je nagrajenec sodeloval v skladu s temi pravili oziroma pogoji.
8.2. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku posreduje zahtevane podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko), potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, da podatke posreduje prepozno, ali da posreduje nepopolne podatke, izgubi pravico do nagrade.
8.3. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko objave na omrežju Facebook, najkasneje v roku 8 dni po objavi nagrajenca. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku navedenem v obvestilu, izgubi pravico do nagrade.
8.4. Nagrajencu bodo nagrade izročene s strani organizatorja oziroma poslane po pošti. Strošek dostave po pošti bo plačal organizator nagradne igre. Če nagrajenec ne prevzame nagrade na poziv organizatorja v roku 30 dni oziroma, če ne prevzame poštne pošiljke ali se le-ta vrne organizatorju, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
8.5. Akontacija dohodnine se glede na vrednost nagrade odvede v skladu z Zakonom o davčnem postopku. Za plačilo akontacije dohodnine je zavezan organizator nagradne igre. Nagrajenec je za prejem nagrade v vrednosti 129,95 EUR organizatorju dolžan, na njegovo zahtevo, posredovati davčno številko.
8.6. Če nagrajenec organizatorju podatkov iz točke 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravilni ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
8.7. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade (tudi v naslednjih primerih):

 • če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • če se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogojev, določenih v teh pravilih, oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili,
 • če se tudi po obvestilu nagrajencem nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.

8.8. S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.
8.9. V primeru naknadne izključitve nagrajenca iz sodelovanja v nagradni igri, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oziroma se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko organizator od navedene osebe zahteva znesek v višini vrednosti izročene nagrade.

9. Druge določbe

9.1. Organizator ne odgovarjata za sodelovanje udeležencev v nagradni igri z nepopolnimi podatki ali z napačnimi podatki.
9.2. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad, niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.
9.3. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Prav tako vsi zgoraj navedeni ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
9.4. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani nagradne igre. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
9.5. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal preko spletne strani nagradne igre.
9.6. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
9.7. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov, težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi kakršnihkoli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.
9.8. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@lorex.si.
9.9. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

10. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

10.1. Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
10.2. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.
10.3. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z zakonom s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1), uredbo GDPR in z zakonom s področja elektronskih komunikacij – Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).
10.4. Udeleženci v nagradni igri izrecno dovoljujejo, da organizator LOREX, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Stegne 33, 1000 Ljubljana, matična številka: 5516650000, vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki (ime in priimek, telefonsko številko), ki jih je pridobil skladno s Pravili oziroma pogoji nagradne igre »Back to School«, ki so objavljeni na spletni strani nagradne igre. Pridobljeni osebni podatki se lahko posredujejo tudi podizvajalcem, ki izvajajo marketinške, oglaševalske in promocijske storitve za organizatorja.
10.5. Udeleženci v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator, kot upravljavec osebnih podatkov, ki jih je od udeležencev pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje te osebne podatke izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje o rezultatu izbora nagrajenca;
 • objava imen in priimkov na spletni strani nagradne igre in družbenih omrežjih.

10.6. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.
10.7. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani udeležencev oziroma do zaključka nagradne igre oziroma do podelitve nagrad.
10.8. Davčna številka in davčna izpostava glavnega nagrajenca se hrani 10 let od podelitve nagrade oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
10.9. Po preteku roka hrambe upravljavec osebne podatke izbriše.
10.10. Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

11 Preklic sodelovanja

11.1. Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: info@lorex.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi iz nagradne igre.

12. Reševanje pritožb

12.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.
12.2. Morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

13. Objava, veljavnost pravil

13.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena oziroma dostopna so na spletni strani podjetja organizatorja nagradne igre: Pogoji nagradna igra | Lorex.si (lorexcenter.si)

Datum objave pravil: 6.9.2022

Organizator:
Lorex d.o.o.